Vedtekter

Vedtatt på første årsmøte 20. januar 2015

§ 1 Navn og formål
Lagets navn er Nord-Troms turlag. Lagets formål er å tilrettelegge for og fremme friluftslivet
 i Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen kommune.

§ 2 Organisasjonsform
Nord-Troms turlag er tilsluttet Troms turlag.

§ 3 Medlemskap
Troms turlags regler for medlemskap gjelder. Medlemskap er gyldig når kontingenten er betalt.

§ 4 Utelukking
Et medlem som handler i strid med lagets vedtekter eller virker til skade for Nord-Troms turlag kan styret utelukke som medlem. Vedkommende kan anke avgjørelsen til årsmøte .

§ 5 Styret
Nord-Troms turlag ledes av et styre på 5 medlemmer. Styremedlemmer og to varamedlemmer velges av årsmøte. Leder velges særskilt for 1 år ad gangen. De øvrige styremedlemmer for 2 år. Ved førstegangsvalg velges 2 representanter for 1 år og 2 representanter for 2 år. Varamedlemmene velges for 1 år.
Styremøter avholdes når leder eller minst 3 styremedlemmer krever det.
Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er tilstede. Vedtak avgjøres med simpelt flertall, ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Det føres protokoll fra hvert styremøte.

§ 6 Andre utvalg
Årsmøte og styret kan oppnevne utvalg og utsendinger.

§ 7 Regnskap
Lagets regnskapsår følger kalenderåret. Regnskapet skal revideres av to personer valgt av årsmøte.

§ 8 Årsmøte
Årsmøte avholdes hvert år innen 15. februar. Innkalling til årsmøte skal kunngjøres senest to uker på forhånd. Alle medlemmer av laget kan sende inn forslag om årsmøtesaker. Forslaget skal være styret i hende senest en uke før årsmøte. Vedtektsendring kan kun behandles av ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall. Det føres protokoll fra årsmøte.

Årsmøte skal:
1. Velge møteleder og sekretær
2. Velge to til å underskrive protokoll.
3. Behandle årsmelding.
4. Behandle regnskap.
5. Behandle innkomne forslag.
6. Vedta budsjett.
7. Vedta arbeidsprogram.
8. Velge leder, styre, 2 varamedlemmer, 2 revisorer, valgkomitè på 3 medlemmer.

Valg skal skje skriftelig hvis det foreligger forslag på mer enn en kandidat.
Ved  valget avgjøres stemmelikhet med loddtrekning. I øvrige saker med simpelt flertall. Alle medlemmer over 15 år som har betalt kontingenten har stemmerett på årsmøte.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minimum 1/3 av medlemmene krever det. Møte kan ikke ta avgjørelser i andre saker enn det som er oppført i innkallingen. Innkallingen skal kunngjøres med  2 ukers varsel.

§ 10 Oppløsning
For oppløsning av laget kreves 2/3 flertall på årsmøte. Ved oppløsning av laget overføres midlene til Troms turlag.

§ 11 Ikrafttreden

Vedtektene gjøres gjeldene fra 20.01.15